Upute za strane državljane

Koju dokumentaciju mora predočiti kupac pri kupovini nekretnina u Hrvatskoj?
Dokaz o državljanstvu Republike Hrvatske koje se dokazuje domovnicom, putovnicom ili osobnom iskaznicom. Priznaje se fotokopija jednog od ovih dokumenata uz predočenje originala.

Mogu li strani državljani kupovati nekretnine u Hrvatskoj?
Mogu. Za to im je potrebna suglasnost Ministarstva pravosuđa i Ministarstva vanjskih poslova. Suglasnost mogu dobiti državljani onih zemalja s kojima Republika Hrvatska ima potpisan ugovor o reciprocitetu, a u izuzetnim slučajevima i ostali.
Postupak je slijedeći:
Kada se strani državljanin odluči za kupovinu nekretnina, zaključuje kupoprodajni ugovor s prodavateljem, koji u tom trenutku ne mora biti ovjeren kod javnog bilježnika ali se savjetuje da ga se ovjeri, te ga uz određenu dokumentaciju dostavlja Ministarstvu vanjskih poslova u Zagrebu. Kada dobije suglasnost, tek tada može izvršiti uknjižbu vlasništva na svoje ime i platiti porez na promet nekretnina. Strani državljani koji osnuju ili imaju osnovano poduzeće u Hrvatskoj mogu kupovati nekretnine kao vlasništvo tog poduzeća.

Mogu li strani državljani prodavati nekretnine u Hrvatskoj?
Sve strane fizičke i pravne osobe mogu bez ikakvih smetnji prodavati nekretnine u Republici Hrvatskoj.

Koliki je porez na promet nekretnina u Hrvatskoj?
Republika Hrvatska ima jedinstvenu stopu poreza od 5% za sve vrste nekretnina i sve vrste transakcija. Visina poreza se određuje na osnovu cijene iz kupoprodajnog ugovora i procjene nadležne porezne uprave na čijoj se teritoriji nekretnina nalazi. Prema zakonu porez na promet nekretnina plaća kupac ili prodavatelj u njegovo ime, ako se tako dogovore.

Koliki je porez kod zamjene nekretnina?
Isto 5% i to tako da svaki vlasnik nekretnine kod zamjene plaća po 5% za svoju nekretninu.

U kom se roku mora platiti porez na promet nekretnina?
Nakon zaključenja kupoprodajnog ugovora, kupac je dužan porez prijaviti nadležnoj poreznoj upravi u roku od 30 dana uzimajući u obzir datum s ugovora. Javni bilježnici takoder jedan primjerak kupoprodajnog ugovora dostavljaju poreznoj upravi. Kupac je dužan u roku od 15 dana od dana ispostave rješenja od porezne uprave platiti porez, a ako ga u tom roku ne plati obračunavaju mu se kamate za svaki dan prekoračenja roka.

Plaća li prodavatelj porez prilikom prodaje nekretnina?
Ne. Plaća jedino ako kupljenu nekretninu prodaje prije isteka roka od tri godine od dana kupovine i po višoj cijeni od nabavne. Tada je dužan na razliku između kupovne i prodajne cijene nekretnina platiti porez u visini od 25%, uvećan za prirez koji je različit u pojedinim mjestima Hrvatske.

Da li i kupac (uz prodavatelja) mora ovjeriti svoj potpis na kupoprodajnom ugovoru?
Ne mora, a može.

Kolika je kapara prilikom zaključenja kupoprodajnog predugovora ili ugovora?
U pravilu 10% od iznosa kupoprodajne cijene ili po dogovoru između prodavatelja i kupca.

Da li je moguće zaključiti i ovjeriti kupoprodajnu ugovor i u inozemstvu?
Da. Nabolje je da ga ovjerite u našem diplomatskom predstavništvu s Apostillom. Ako ga ovjerite kod stranog javnog bilježnika (notara), takva ovjera se mora prevesti u Hrvatskoj kod ovlaštenog sudskog prevoditelja.

Da li je moguće platiti porez na promet nekretnina deviznim sredstvima?
Porez se plaća putem banke ili pošte. Devizna sredstva se preračunavaju u kune i porez je izražen u kunama, te se tako mora i platiti.