Zakoni i porezi

1. Kako se može saznati više detalja ili razgledati neku od nekretnina?

Dodatne informacije nadopunjene sa fotografijama velikog formata i nacrtima možete razgledati u klimatiziranom prostoru naše agencije koja se nalazi u lako dostupnom dijelu, u centru Matulja sa parkingom. Naše stranke mogu u prijateljskoj atmosferi razgledati ponuđene materijale i dobiti stručan savjet te odlučiti koje od nekretnina žele razgledati.
Cijenjene stranke su zamoljene da nas pravovremeno obavijeste o dolasku kako bi im se mogla pružiti kvalitetna usluga.

2. Koja je konačna cijena nekretnine?

Na navedenu cijenu treba dodati još 7-10% što se dijeli na:

Porez na promet 5 % Vidi odgovor 7. za detalje
Agencijska naknada 3 % (min. 1.000,00 EUR)
Kupoprodajni ugovor 1 – 2 % Naknada se obračunava po cjeniku Hrvatske odvjetničke komore u slučaju da kupac angažira vanjskog odvjetnika
Suglasnost ministarstva za vanjske poslove 1 % samo za strane državljane

 

Agencijskom provizijom pokrivene su ostale usluge i troškovi: – Provjera vlasništva i imovinsko-pravnih odnosa na nekretnini koja je predmet kupoprodaje – Podizanje vlasničkog lista na dan kupoprodaje – Izrada predugovora i kupoprodajnog ugovora od strane djelatnika agencije – Ovjera ugovora kod javnog bilježnika – Predaja porezne prijave – Uknjižba vlasništva – Savjetodavna pomoć za vrijeme i nakon kupoprodaje – Povezivanje kupca sa našim partnerima: arhitektima, građevinarima, knjigovođom, nadzornim inženjerima i službenim procjeniteljima.

3. Koje isprave mora priložiti kupac prilikom kupovine nekretnina u Hrvatskoj?

Potrebno je priložiti dokaz o državljanstvu tj. putovnicu ili osobnu iskaznicu. Prihvaća se i preslika istih dokumenata uz pokaz originala.Kada se strani državljanin odluči za kupovinu nekretnina zaključuje kupoprodajni ugovor s prodavateljem, koji u tom trenutku ne mora biti ovjeren kod javnog bilježnika, te ga uz određenu dokumentaciju dostavlja Ministarstvu vanjskih poslova u Zagrebu. Suglasnost mogu dobiti državljani onih zemalja s kojima Republika Hrvatska ima potpisan ugovor o reciprocitetu, a u izuzetnim slučajevima i ostali. Kada strani državljanin dobije suglasnost, tek tada može izvršiti uknjižbu vlasništva na svoje ime i platiti porez na promet nekretnina. Strani državljani koji osnuju ili imaju osnovano poduzeće u Hrvatskoj mogu kupovati nekretnine kao vlasništvo tog poduzeća.

4. Koji je slijedeći korak nakon što sam pronašao nekretninu koja mi odgovara?

Prvi korak za stopiranje daljnje prodaje je predati u agenciju polog za rezervaciju nekretnine dok se provjeri imovinsko-pravni odnose iste, te nakon toga sklopiti Predugovor o kupoprodaji nekretnine. To je preliminarni ugovor između prodavatelja i kupca u kojemu se definirani uvjeti, način plaćanja, datum izrade glavnog Ugovora i kupoprodajna cijena. Prije potpisivanja ugovora provjerava se još jedanput imovinsko pravno stanje nekretnine.

5. Kolika je kapara?

Kapara u pravilu iznosi 10% od iznosa kupoprodajne cijene ili prema dogovoru između prodavatelja i kupca. Agencijska naknada se također plaća prilikom realizacije kapare ili po dogovoru.

6. Kako se zaključi kupoprodaja nekretnine?

Kupoprodaja nekretnine se zaključi sklapanjem kupoprodajnog ugovora, koji se mora ovjeriti kod javnog bilježnika ili kod Hrvatskog diplomatskog predstavništva u stranoj zemlji. Tom prilikom se plaća i cjelokupna kupoprodajna cijene. Prodavatelj time dopušta kupcu da ishodi pravo na uknjižbu novostečene nekretnine.

7. Mogu li strani državljani prodavati nekretnine u Hrvatskoj?

Sve osobe mogu prodavati nekretnine u Hrvatskoj.

8. Koliki je porez na promet nekretnina u Hrvatskoj?

U Hrvatskoj porez na promet nekretnina iznosi 5% za sve vrste nekretnina i sve vrste transakcija. Visina poreza se određuje na osnovu cijene kupoprodajnog ugovora i procjene nadležne porezne uprave. Prema zakonu porez plaća kupac ili prodavatelj u njegovo ime, ako se tako dogovore. Rok za prijavu poreza na promet poreznoj upravi je 30 dana od dana potpisivanja kupoprodajnog ugovora. Zatim kupac je dužan u roku od 15 dana od dana ispostave rješenja od porezne uprave platiti porez, u protivnom plaća kamate.

9. Da li prodavatelj nekretnine plaća porez prilikom prodaje?

Prodavatelj plaća porez ukoliko prodaje nekretninu, koju posjeduje manje od tri godine i ukoliko je prodajna cijena viša od nabavne cijene. U tom slučaju prodavatelj plaća 25% poreza na razliku između navedenih cijena.

10. Koliki je porez kod zamjene nekretnina?

Isto 5% i to tako da svaki vlasnik nekretnine kod zamjene plaća po 5% za svoju nekretninu.

11. U kom se roku mora platiti porez na promet nekretnina?

Nakon zaključenja kupoprodajnog ugovora, kupac je dužan porez prijaviti nadležnoj poreznoj upravi u roku od 30 dana uzimajući u obzir datum s ugovora. Javni bilježnici također jedan primjerak kupoprodajnog ugovora dostavljaju poreznoj upravi. Kupac je dužan u roku od 15 dana od dana ispostave rješenja od porezne uprave platiti porez, a ako ga u tom roku ne plati obračunavaju mu se kamate za svaki dan prekoračenja roka.